Rotterdams Philharmonisch Orkest

ANBI

Het Rotterdams Philharmonisch Orkest weet zich gesteund door het Philharmonisch Fonds. Deze stichting werft private middelen van zowel particulieren als bedrijven ten behoeve van het orkest. Beide stichtingen staan bij de Belastingdienst aangemerkt als Culturele ANBI’s (Algemene Nut Beogende Instellingen).

Stichting Rotterdams Philharmonisch Orkest 

RSIN
002769268
 

Contactgegevens
Kruisstraat 2 | Postbus 962
3000 AZ Rotterdam
 

Bestuurssamenstelling
Raad van Toezicht
De heer mr. G.P. van de Beek | voorzitter
Mevrouw E.R.D. Meijer | voorzitter audit commissie
De heer mr. H.M.P. van Campenhout | lid audit commissie
Mevrouw drs. C.M.A.W. Nagtegaal - van Doorn
De heer O.F.J. Paymans
De heer ir. J.A.P. Ector

Statutair bestuurder: de heer G.F. Wiegel
 

Beleidsplan
Onderstaande is een samenvatting van de hoofdlijnen uit het huidige beleidsplan.

Het Rotterdams Philharmonisch Orkest ontwikkelt zich de komende jaren tot een innovatief en ondernemend cultuurbedrijf waar publieksgerichtheid en externe focus centraal staan. Het speelt een belangrijke rol in het aantrekkelijkheid van de stad en de regio als woon- en investeringsgebied.
 

Publiek, zichtbaarheid en maatschappelijke verankering
Het Rotterdams Philharmonisch Orkest gaat zijn publiek verbreden en nog beter bedienen. Om het publiek van vandaag te bereiken én nieuw publiek te trekken zijn innovatieve producten en formules nodig, die inspelen op trends als belevingswaarde, onderscheidende kwaliteit en de behoefte aan flexibele inzet van tijd. Naast inhoudelijke productvernieuwing is gerichte publieksbenadering voorwaarde. Daarvoor zetten we een professioneel marketingbeleid in en een eigentijdse communicatie. De zichtbaarheid van het Rotterdams Philharmonisch Orkest in de stad zal de komende jaren groter worden. De dienstverlening aan het publiek en het hospitality niveau gaan omhoog. In samenwerking met de gemeente en de Doelen gaan wij werken aan de aantrekkelijkheid en toegankelijkheid van onze thuisbasis. Om de verankering in de stad te versterken gaan we nog meer inzetten op onze netwerkactiviteiten, zoals Business Club V, en andere netwerken waarmee we groepen bereiken die nog te weinig komen.
 

Artistieke kwaliteit en internationale positie
We willen onze artistieke kwaliteit en internationale toppositie behouden en versterken. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest heeft over een lange periode met voortdurende inspanningen historisch kwaliteiten opgebouwd die het tot een van de beste orkesten van Europa maken, met een uniek ‘klanklichaam’ en een onderscheidende speelcultuur die nationaal en internationaal al sedert decennia wordt herkend. We werken aan de stabiele groei van de kwaliteit van onze artistieke producties met een artistiek beleid met betrekking tot dirigenten, solisten en een onderscheidend repertoire. We bouwen verder aan ons eigen specifieke klanksysteem. Onze internationale aanwezigheid neemt aanmerkelijk toe door een uitbreiding van residenties, tournees en run-outs en deelname aan festivals. Hierdoor loopt het aantal symfonische uitvoeringen in Rotterdam licht terug. Dit gaat niet ten koste van het publieksbereik; de gemiddelde zaalbezetting neemt toe. In de metropoolregio Den Haag-Rotterdam streven wij naar samenwerking met het Residentieorkest, met een op elkaar aansluitende taakstelling, naar samenwerking op gebied van educatie en talentontwikkeling en complementaire repertoirekeuze. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest vervult daarin de rol van een groot internationaal functionerend symfonisch orkest.
 

Educatie en talentontwikkeling
Talentontwikkeling en projecten voor het onderwijs hebben een belangrijke plaats in ons beleid. Op dit moment bereiken we jaarlijks 20.000 kinderen. We gaan onze educatieve activiteiten voor het onderwijs uitbreiden met een groeidoelstelling van 5% meer bereik per jaar. Onze outreach activiteiten nemen toe. We zullen ons ook richten op de ontwikkeling van excellent talent op weg naar een beroepscarrière. Hiervoor zetten wij onze samenwerking met het Collegium Vocale voort en gaan wij een structurele samenwerking aan met het Rotterdam Classical Music Academy van Codarts, met de ambitie deze samenwerking in de toekomst uit te breiden naar andere relevante conservatoria uit de regio. In onze artistieke programmering gaan we meer ruimte maken voor jonge talentvolle solisten en prijswinnaars van internationale concoursen.

Beloningsbeleid
De Raad van Toezicht van Stichting Rotterdams Philharmonisch Orkest ontvangt geen vergoeding.
De bezoldiging van de directie voldoet aan de Wet Normering Topinkomens.
 

Doelstelling
De stichting heeft ten doel de bevordering van het muziekleven te Rotterdam in de meest uitgebreide zin, zulks meer in het bijzonder door de instandhouding van een symfonieorkest, en voorts al hetgeen in de ruimste zin met één een ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn. Zij tracht haar doel te bereiken door het geven van uitvoeringen, concerten, presentaties, publieksbegeleiding, educatie en dienstverlening en door alle andere middelen die daarvoor bevorderlijk kunnen zijn, alleen of tezamen met anderen.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten en financiële verantwoording
Jaarverslag 2020
Jaarverslag 2019
Jaarverslag 2018
Jaarverslag 2017
Jaarverslag 2016
Jaarverslag 2015
Jaarverslag 2014
Jaarverslag 2013
Jaarverslag 2011-2012

Stichting Philharmonisch Fonds

RSIN
009422018

Contactgegevens
Kruisstraat 2 | Postbus 962
3000 AZ Rotterdam

Bestuurssamenstelling
Bestuur
De heer ir. J.A.P. Ector | voorzitter
De heer G.F. Wiegel | secretaris
De heer drs. L.A. Peeters Weem | penningmeester
Mevrouw drs. B.H.C. de Bruin
De heer drs. J.M. Valkier
De heer F.V. Vervat

Beleidsplan
Gedurfd, kleurrijk, no nonsense. Het Rotterdams Philharmonisch is een modern orkest met sterke wortels in de traditie van de klassieke muziek. Jaarlijks verzorgt het meer dan honderd concerten voor ruim 150.000 bezoekers – van optredens in de Rotterdamse wijktheaters tot grote buitenlandse tournees. Recensenten zijn het erover eens: dit orkest samen met chef-dirigent Lahav Shani behoort tot de wereldtop. Om deze ambitie te kunnen blijven waarmaken is financiële steun van sponsors en mecenassen onmisbaar. De structurele tourneesponsoring komt rechtstreeks ten goede aan het orkest, de overige inkomsten uit sponsoring vloeien toe aan het Philharmonisch Fonds, dat jaarlijks een bijdrage verstrekt aan het orkest en het Rotterdam Philharmonic Gergiev Festival. Op verzoek van het instrumentenfonds van het orkest kan het fonds ook gelden ter beschikking stellen voor het aanschaffen van hoogwaardige instrumenten.

Het Philharmonisch Fonds tracht zijn doelstelling te realiseren door een businessclub -het Gilde van Bedrijfsbegunstigers- en een mecenaat te onderhouden. Daarnaast gaat het meerjarige sponsor- en partnerschappen aan. Het Philharmonisch Fonds doet meer dan financiële middelen werven, beheren en inzetten. Het vervult ook een spilfunctie richting de gemeente Rotterdam, de grootste subsidieverstrekker van het orkest. En dat niet alleen in onze eigen regio, maar ook waar het ontvangsten en recepties in het buitenland betreft, veelal in samensprak met het Havenbedrijf en Rotterdam Partners. Zo zorgt het fonds voor nog meer draagvlak voor het orkest en maakte het mogelijk ambities te realiseren.

Beloningsbeleid
Het bestuur van Stichting Philharmonisch Fonds ontvangt geen vergoeding.

Doelstelling
De stichting heeft ten doel het verwerven en beheren van gelden ten behoeve van de te Rotterdam gevestigd stichtingen: Stichting Rotterdams Philharmonisch Orkest en Stichting Rotterdam Philharmonic Festival en het ter beschikken stellen van gelden aan die stichtingen, zomede al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten en financiële verantwoording
Jaarverslag 2019
Jaarverslag 2018
Jaarverslag 2017

Jaarverslag 2016
Jaarverslag 2015
Jaarverslag 2014