Ga direct naar: Hoofdinhoud
Ga direct naar: Hoofdnavigatie

Algemene voorwaarden

A. Algemene bepalingen

1. Definities

In deze algemene voorwaarden (“Voorwaarden”) wordt verstaan onder:

Rotterdams Philharmonisch Orkest
Stichting Rotterdams Philharmonisch Orkest

Algemene Bezoekersvoorwaarden
De algemene bezoekersvoorwaarden van de bij de Vereniging van Schouwburg- en concertgebouwdirecties en Stichting Kaartverkoop Netwerk Nederland aangesloten theaters en concertzalen.

Abonnementhouder
Iedere consument of rechtspersoon die van het Rotterdams Philharmonisch Orkest een abonnement voor het bijwonen van concerten heeft gekocht.

Bedenktijd
De termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht.

Consument
De natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit.

Exploitant
Iedere natuurlijke of rechtspersoon die een ruimte ten behoeve van de uitvoering van concerten exploiteert en aan het Rotterdams Philharmonisch Orkest verhuurt.

Herroepingsrecht
De mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.

Koper van losse kaarten
Iedere consument of rechtspersoon die van het Rotterdams Philharmonisch Orkest, al dan niet via een tussenpersoon, een losse kaart voor het bijwonen van een concert van het Rotterdams Philharmonisch Orkest koopt.

Opdrachtgever
Iedere natuurlijke of rechtspersoon door wie het Rotterdams Philharmonisch Orkest wordt ingehuurd om een concert te geven.

Overeenkomst
Iedere overeenkomst die het Rotterdams Philharmonisch Orkest met een wederpartij sluit.

Overeenkomst op afstand
Een overeenkomst die online via de website van het Rotterdams Philharmonisch Orkest wordt gesloten tussen een consument en het Rotterdams Philharmonisch Orkest.

Uitvoerders
Degenen die de concerten van het Rotterdams Philharmonisch Orkest daadwerkelijk uitvoeren, al dan niet in dienstverband van het Rotterdams Philharmonisch Orkest.

Wederpartij
Iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie het Rotterdams Philharmonisch Orkest zélf of via een derde een overeenkomst sluit of onderhandelt over de totstandkoming daarvan, daaronder in ieder geval begrepen exploitanten, abonnementhouders, opdrachtgevers, kopers van losse kaarten en consumenten.

2. Identiteit van de ondernemer

Stichting Rotterdams Philharmonisch Orkest, hierna te noemen “Rotterdams Philharmonisch Orkest”.

Vestigings- en bezoekadres: Kruisstraat 2, 3012 CT Rotterdam
Postadres: Postbus 962, 3000 AZ Rotterdam

Telefoonnummer Klantenservice: 010 322 53 22
Bereikbaarheid: dinsdag tot en met vrijdag 10.00-16.00 uur
E-mailadres Klantenservice: info@rpho.nl

KvK-nummer: 41126499
Btw-identificatienummer: NL002769268B01

3. Toepasselijkheid

3.1 Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, (prijs)opgaven en bevestigingen van het Rotterdams Philharmonisch Orkest alsmede op elke Overeenkomst en op alle daarmee verband houdende (rechts)handelingen.

3.2 Voor het geval dat naast deze Voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, kan de Consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

3.3 De toepasselijkheid van algemene voorwaarden of bedingen van Wederpartij wordt door het Rotterdams Philharmonisch Orkest uitdrukkelijk van de hand gewezen.

3.4 Wijzigingen van en/of aanvullingen op enige bepaling van de Overeenkomst en/of de Voorwaarden gelden slechts indien zij schriftelijk door het Rotterdams Philharmonisch Orkest zijn vastgelegd en ondertekend.

3.5 Wijzigingen van en/of aanvullingen op de Voorwaarden dienen voor iedere Overeenkomst opnieuw met het Rotterdams Philharmonisch Orkest te worden overeengekomen op de wijze als omschreven in het voorgaande lid van dit artikel.

3.6 De nietigheid of vernietigbaarheid van een bepaling in de Voorwaarden tast de overige bepalingen in de Voorwaarden niet aan. De nietige of vernietigbare bepaling zal worden vervangen door een niet nietige of niet vernietigbare bepaling die het meest overeenkomt met de bedoeling en het economische effect van de nietige of vernietigbare bepaling in de Voorwaarden.

4. Aanbieding en totstandkoming van overeenkomsten

4.1 Iedere aanbieding en/of (prijs)opgave van of namens het Rotterdams Philharmonisch Orkest, waaronder maar niet beperkt tot concertagenda’s, concertseries, prijslijsten, advertenties en brochures is geheel vrijblijvend, bindt het Rotterdams Philharmonisch Orkest niet en geldt slechts als een uitnodiging tot het aangaan van een Overeenkomst.

4.2 Het Rotterdams Philharmonisch Orkest heeft het recht ieder door haar gedaan aanbod, ook na aanvaarding daarvan, onverwijld te herroepen of te wijzigen. Een wijziging zoals in de voorgaande zin bedoeld, geeft Wederpartij, niet zijnde een Consument, niet het recht de Overeenkomst om die reden te ontbinden.

4.3 Het Rotterdams Philharmonisch Orkest kan niet aan een aanbieding of (prijs)opgave van of namens haar worden gehouden indien Wederpartij begrijpt of redelijkerwijs had moeten begrijpen dat de aanbieding of (prijs)opgave, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

4.4 Een Overeenkomst komt slechts tot stand indien en voor zover het Rotterdams Philharmonisch Orkest deze schriftelijk aanvaardt of indien het Rotterdams Philharmonisch Orkest uitvoering geeft aan een Overeenkomst.

5. Prijzen en betaling

5.1 Prijzen zijn gebaseerd op de tijdens de totstandkoming van de Overeenkomst geldende omstandigheden, zoals, maar niet beperkt tot, subsidies van overheidswege, tarieven van uitvoerders, loonkosten, sociale lasten, in- en uitvoerrechten, accijnzen, heffingen en belastingen die direct of indirect van het Rotterdams Philharmonisch Orkest worden geheven of door derden ten laste van het Rotterdams Philharmonisch Orkest worden gebracht. Indien één of meer van deze omstandigheden ná het sluiten van de Overeenkomst doch vóór de uitvoering daarvan wijzigen, heeft het Rotterdams Philharmonisch Orkest het recht de prijsstijging die daarvan of van een andere omstandigheid het gevolg is aan de Wederpartij door te berekenen. Een Consument heeft in dat geval het recht de Overeenkomst te ontbinden.

5.2 Betaling dient te geschieden binnen de overeengekomen termijn na factuurdatum. Indien geen betalingstermijn is overeengekomen, geschiedt betaling uiterlijk binnen 30 dagen na factuurdatum op een door het Rotterdams Philharmonisch Orkest aan te wijzen bankrekening. Wederpartij kan geen beroep doen op verrekening. Wederpartij heeft nimmer het recht zijn betalingsverplichtingen op te schorten.

5.3 Iedere betaling van Wederpartij strekt in mindering van de verschenen rente, vervolgens in mindering van de (incasso)kosten, vervolgens in mindering van de oudste openstaande vordering van het Rotterdams Philharmonisch Orkest op Wederpartij ook als Wederpartij vermeldt dat de betaling betrekking heeft op een andere vordering.

5.4 In geval van niet tijdige betaling door Wederpartij is Wederpartij in verzuim, zonder dat daartoe enige sommatie of ingebrekestelling is vereist en is Wederpartij naast de wettelijke rente zoals bedoeld in art. 6:119 BW of in geval van een handelsovereenkomst de wettelijke handelsrente zoals bedoeld in art. 6:119a BW een rente verschuldigd van 2% per maand over het openstaande bedrag vanaf de dag dat de betalingstermijn verstrijkt tot aan de dag der algehele voldoening zulks ook indien door het Rotterdams Philharmonisch Orkest uitstel van betaling wordt verleend. Voorts zijn in dat geval alle vorderingen van het Rotterdams Philharmonisch Orkest op Wederpartij, uit welke hoofde dan ook, onmiddellijk opeisbaar.

5.5 Indien betaling in termijnen is overeengekomen, worden bij verzuim van Wederpartij ter zake van één van die termijnbetalingen, alle nog openstaande termijnen onmiddellijk opeisbaar. Indien Wederpartij, niet zijnde een Consument, jegens het Rotterdams Philharmonisch Orkest in verzuim is, is hij verplicht alle kosten die het Rotterdams Philharmonisch Orkest maakt ter verkrijging van voldoening van haar vordering(en), waaronder maar niet beperkt tot alle buitengerechtelijke én gerechtelijke (incasso)kosten, volledig te vergoeden. De door Wederpartij te vergoeden buitengerechtelijke incassokosten bedragen ten minste 15% van het onbetaald gelaten bedrag, met een minimum van EUR 100, te vermeerderen met de daarover verschuldigde BTW.

5.6 Ten aanzien van Wederpartij, zijnde een Consument, die in verzuim is, geldt dat hij verplicht is aan het Rotterdams Philharmonisch Orkest de buitengerechtelijke kosten conform de volgende tabel te voldoen:

Hoofdsom incassokostenPercentage ten hoogsteVergoeding
Over de eerste EUR 2.50015%Minimum EUR 40
Over de volgende EUR 2.50010% 
Over de volgende EUR 5.0005% 
Over de volgende EUR 190.000   1% 
Over het meerdere0,5%Maximum EUR 6.775

6. Reclames/aansprakelijkheid

6.1 Klachten over (gebreken in) de uitvoering van de Overeenkomst door het Rotterdams Philharmonisch Orkest dienen uiterlijk binnen 7 dagen na het ontstaan van het gebrek doch in elk geval binnen 7 dagen nadat het Rotterdams Philharmonisch Orkest de Overeenkomst heeft uitgevoerd schriftelijk en met een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de klacht aan het Rotterdams Philharmonisch Orkest te worden gemeld op straffe van verval van iedere aanspraak van Wederpartij, niet zijnde een Consument, op herstel, vervanging en/of schadeloosstelling.

6.2 Indien het Rotterdams Philharmonisch Orkest de klacht gegrond acht, heeft het Rotterdams Philharmonisch Orkest de keuze hetzij alsnog een vergelijkbare prestatie aan te bieden, hetzij de overeengekomen prijs of een deel daarvan te restitueren, zonder dat Wederpartij aanspraak kan maken op enige schadevergoeding. Het hebben van een klacht bevrijdt Wederpartij niet van zijn verplichtingen onder de Overeenkomst, waaronder maar niet beperkt tot, zijn verplichting tot betaling.

6.3 Het Rotterdams Philharmonisch Orkest kan uitsluitend aansprakelijk worden gehouden voor directe schade van Wederpartij. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest is derhalve nimmer aansprakelijk voor zogenaamde indirecte schade en/of gevolgschade, waaronder maar niet beperkt tot, bedrijfsschade, gederfde winst, vertragingsschade en immateriële schade.

6.4 Iedere aansprakelijkheid van het Rotterdams Philharmonisch Orkest is te allen tijde beperkt tot het bedrag dat de verzekeraar van het Rotterdams Philharmonisch Orkest terzake na aftrek van het eigen risico per gebeurtenis of reeks van gebeurtenissen met dezelfde schade-oorzaak uitkeert.

6.5 Wederpartij, niet zijnde een Consument, vrijwaart het Rotterdams Philharmonisch Orkest voor alle vorderingen van derden die direct of indirect het gevolg zijn van de niet, niet behoorlijke en/of niet tijdige nakoming van enige verplichting van het Rotterdams Philharmonisch Orkest voortvloeiende uit of verband houdende met de Overeenkomst. Wederpartij, niet zijnde een Consument, vrijwaart het Rotterdams Philharmonisch Orkest voor alle schade die zij lijdt alsmede voor de kosten die het Rotterdams Philharmonisch Orkest maakt als gevolg van dergelijke vorderingen van derden, in het bijzonder vrijwaart Wederpartij, niet zijnde een Consument, het Rotterdams Philharmonisch Orkest voor de kosten die het Rotterdams Philharmonisch Orkest maakt voor en/of in verband met het afweren van vorderingen van derden.

7. Overmacht

7.1 Het Rotterdams Philharmonisch Orkest is niet gehouden tot nakoming van enige verplichting uit hoofde van de Overeenkomst indien sprake is van overmacht. Van overmacht is sprake indien het Rotterdams Philharmonisch Orkest in de nakoming van enige verplichting wordt gehinderd als gevolg van een voorziene of onvoorziene omstandigheid buiten haar controle althans die niet aan haar toerekenbaar is en/of een omstandigheid waarvan zij de gevolgen redelijkerwijs niet heeft kunnen verhinderen en/of als de nakoming van die verplichting(en) in redelijkheid niet van haar kan worden verlangd. Van overmacht is in elk geval, doch niet uitsluitend, sprake in geval van: stakingen, blokkades, optreden van brandweer/politie in de directe omgeving van het gebouw van de Exploitant, het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning, overheidsmaatregelen, brand en/of explosie, een noodzakelijke wijziging van de planning ten gevolge van externe omstandigheden, waaronder het niet verschijnen (o.a. door ziekte) van (één van) de uitvoerder(s) van het concert ten behoeve waarvan de Overeenkomst is gesloten alsmede de niet nakoming van een overeenkomst tussen het Rotterdams Philharmonisch Orkest met Exploitant of andere door het Rotterdams Philharmonisch Orkest in te schakelen of ingeschakelde derden en/of een omstandigheid die krachtens de wet, noch krachtens rechtshandeling en/of de in het verkeer geldende opvattingen voor rekening van het Rotterdams Philharmonisch Orkest komt.

7.2 Het Rotterdams Philharmonisch Orkest heeft gedurende de periode dat de overmacht voortduurt het recht al haar verplichtingen uit de Overeenkomst op te schorten. Het staat het Rotterdams Philharmonisch Orkest in geval van overmacht voorts vrij het concertprogramma dan wel de uitvoerder(s) te wijzigen, het concert ten behoeve waarvan de Overeenkomst is gesloten te annuleren tegen restitutie van (een deel van) de overeengekomen prijs, al dan niet onder aftrek van reeds gemaakte kosten, of het concert te verschuiven naar een door haar te bepalen datum. Daarnaast heeft het Rotterdams Philharmonisch Orkest het recht om – indien nakoming binnen een redelijke termijn niet mogelijk is – de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren.

7.3 Indien het Rotterdams Philharmonisch Orkest ten tijde van het intreden van de overmacht reeds gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de Overeenkomst is nagekomen of slechts gedeeltelijk zijn verplichtingen kan nakomen heeft het Rotterdams Philharmonisch Orkest het recht voor het reeds nagekomen deel respectievelijk het deel dat tijdens de periode van overmacht kan worden nagekomen een factuur te zenden aan Wederpartij. Wederpartij is gehouden deze factuur van het Rotterdams Philharmonisch Orkest te voldoen als ware sprake van een separate overeenkomst.

7.4 In een geval van overmacht als omschreven in dit artikel heeft Wederpartij geen recht op enige (schade)vergoeding, ook niet als het Rotterdams Philharmonisch Orkest als gevolg van de overmacht enig voordeel mocht hebben. Wederpartij is in geval van overmacht evenmin gerechtigd de overeenkomst te ontbinden of anderszins te beëindigen.

8. Annulering

8.1 Indien Wederpartij de Overeenkomst annuleert, is Wederpartij aan het Rotterdams Philharmonisch Orkest een schadevergoeding verschuldigd van 50% van het factuurbedrag, zulks onverminderd het recht van het Rotterdams Philharmonisch Orkest om volledige schadevergoeding te vorderen van Wederpartij, waaronder maar niet beperkt tot winstderving welke wordt vastgesteld op ten minste 15% van het factuurbedrag.

9. Verzuim/ontbinding

9.1 Het staat het Rotterdams Philharmonisch Orkest vrij de Overeenkomst zonder ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk te ontbinden, althans met onmiddellijke ingang te beëindigen, dan wel de (verdere) uitvoering van de Overeenkomst op te schorten, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van enige schade indien:

a. Wederpartij niet, niet behoorlijk, niet binnen de gestelde termijn of anderszins niet tijdig voldoet aan enige verplichting voortvloeiend uit de Overeenkomst en/of de Voorwaarden;

b. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest na de totstandkoming van de Overeenkomst kennisneemt van feiten en/of omstandigheden op basis waarvan het Rotterdams Philharmonisch Orkest goede gronden heeft te vrezen dat Wederpartij zijn verplichtingen niet, niet behoorlijk en/of niet binnen de overeengekomen althans opgegeven termijn zal nakomen;

c. Wederpartij de vrije beschikking over zijn vermogen verliest;

d. Wederpartij zijn rechtspersoonlijkheid verliest, wordt ontbonden, feitelijk wordt geliquideerd of overlijdt;

e. Wederpartij in staat van faillissement verkeert of in surseance van betaling komt te verkeren of voorbereidingen daartoe zijn getroffen;

f. Beslag wordt gelegd op vermogensbestanddelen, dit beslag de continuïteit van de onderneming van Wederpartij en/of de deugdelijke nakoming van de Overeenkomst door Wederpartij bedreigt en dit beslag niet binnen dertig dagen zal zijn opgeheven.

9.2 Het bepaalde in lid 1 van dit artikel doet niet af aan de overige rechten van het Rotterdams Philharmonisch Orkest op grond van de wet en/of de Overeenkomst.

9.3 Indien het Rotterdams Philharmonisch Orkest de Overeenkomst op grond van lid 1 van dit artikel ontbindt of opschort, is Wederpartij gehouden tot vergoeding van alle als gevolg daarvan door het Rotterdams Philharmonisch Orkest geleden en/of te lijden schade zoals maar niet beperkt tot, winstderving, geleden verlies, rente en kosten, transportkosten, gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten en alle verdere direct of indirect met de Overeenkomst verband houdende schade en kosten.

9.4 Indien een situatie zoals genoemd in lid 1 van dit artikel zich voordoet, worden alle vorderingen die het Rotterdams Philharmonisch Orkest op Wederpartij mocht hebben direct opeisbaar.

10. Intellectuele eigendomsrechten

10.1 De intellectuele eigendomsrechten op door het Rotterdams Philharmonisch Orkest verstrekte bescheiden, zoals onder meer – doch niet uitsluitend – kaartjes, folders en ander promotiemateriaal en op door het Rotterdams Philharmonisch Orkest geproduceerde beeld en geluid zijn en blijven eigendom van het Rotterdams Philharmonisch Orkest. De betreffende bescheiden zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door Wederpartij in het kader van de Overeenkomst en mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het Rotterdams Philharmonisch Orkest worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden worden gebracht. Wederpartij verkrijgt derhalve terzake van de uitvoering door het Rotterdams Philharmonisch Orkest van de overeenkomst geen enkel recht van intellectuele eigendom.

10.2 Het is Wederpartij niet toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van het Rotterdams Philharmonisch beeld- of geluidsopnamen van de uitvoering van een concert te (laten) maken. Bij iedere overtreding van deze bepaling verbeurt Wederpartij een onmiddellijk opeisbare boete van EUR 25.000 per gebeurtenis, onverminderd het recht van het Philharmonisch Rotterdam om volledige schadevergoeding te vorderen van Wederpartij.

11. Toepasselijk recht, bevoegde rechter

11.1 Op deze Voorwaarden, alsmede op de Overeenkomst, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

11.2 Alle geschillen naar aanleiding van of voortvloeiend uit of verband houdende met de Overeenkomst en/of deze Voorwaarden worden, voor zover de wet zulks toelaat, in eerste instantie voorgelegd aan de bevoegde rechter van de rechtbank Rotterdam.

B. Aanvullende bepalingen voor de abonnementhouder en de koper van losse kaarten

12. Toepasselijkheid algemene bezoekersvoorwaarden

12.1 De Algemene Bezoekersvoorwaarden zijn van toepassing op de Overeenkomsten met de Kopers van losse kaarten met dien verstande dat in alle artikelen voor "Theater" dient te worden gelezen "het Rotterdams Philharmonisch Orkest" en voor “Bezoeker” tevens dient te worden gelezen “Abonnementhouder en/of Koper van losse kaarten”. Deze Algemene Bezoekersvoorwaarden zijn gratis verkrijgbaar bij de kassa van de exploitant en zijn gedeponeerd op 12 juli 2012 ter Griffie van de Rechtbank te Amsterdam onder nummer 66/2012. Ingeval van eventuele tegenstrijdigheden tussen de tekst van de Voorwaarden en de tekst van de Algemene Bezoekersvoorwaarden prevaleert de tekst van de Voorwaarden.

12.2 Exploitant en Opdrachtgever staan er jegens het Rotterdams Philharmonisch Orkest voor in dat zij de Algemene Bezoekersvoorwaarden van toepassing verklaren op de rechtsverhouding met degenen die (direct of indirect) via hen een toegangsbewijs voor het bijwonen van een concert van het Rotterdams Philharmonisch Orkest kopen alsmede dat zij voor of bij het sluiten van deze koopovereenkomst(en) aan hen een kopie van de Algemene Bezoekersvoorwaarden ter beschikking stellen.

13. Bestellingen/toegangsbewijzen

13.1 Abonnementen of losse kaarten dienen te worden besteld op de wijze zoals aangegeven in het betreffende publiciteitsmateriaal, de seizoensbrochure van het betreffende seizoen of zoals aangegeven op de website van het Rotterdams Philharmonisch Orkest.

13.2 Bestellingen voor abonnementen worden in behandeling genomen op de wijze zoals aangegeven in de seizoensbrochure van het betreffende seizoen.

13.3 Bestellingen voor losse kaarten worden in behandeling genomen in de volgorde van ontvangst, zulks na afronding van de abonnementenverkoop.

13.4 Het risico van verlies of diefstal van een toegangsbewijs komt voor rekening van de Abonnementhouder/Koper van losse kaarten. Het staat ter beoordeling van het Rotterdams Philharmonisch Orkest of aan de Abonnementhouder/Koper van losse kaarten een duplicaat toegangsbewijs wordt verstrekt. De daarmee verband houdende kosten dienen in elk geval door de Abonnementhouder/Koper van losse kaarten te worden voldaan.

13.5 Verkoop en reservering van abonnementen en losse kaarten, alsmede de indeling van het stoelenplan en toewijzing van plaatsen staan ter uitsluitende beoordeling van het Rotterdams Philharmonisch Orkest en worden door het Rotterdams Philharmonisch Orkest, dan wel door Exploitant namens het Rotterdams Philharmonisch Orkest, vastgesteld.

13.6 Toegangsbewijzen kunnen niet worden teruggegeven. Ook indien van het toegangsbewijs geen gebruik is gemaakt heeft de Abonnementhouder/Koper van losse kaarten geen recht op restitutie van het entreegeld of op enige andere vergoeding.

13.7 Ruilen van losse kaarten is toegestaan tot uiterlijk 2 werkdagen voor het concert. De Koper van losse kaarten dient hierbij administratiekosten per kaart en een eventueel prijsverschil te vergoeden.

13.8 Bij de online aanschaf van toegangsbewijzen via de website van het Rotterdams Philharmonisch Orkest is geen Bedenktijd en Herroepingsrecht van toepassing. Op grond van artikel 230p van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek is de Bedenktijd en Herroepingsrecht onder meer niet van toepassing op de Overeenkomst op afstand tot het verrichten van diensten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, indien de dienstverlener zich er bij het sluiten van de Overeenkomst op afstand toe verplicht, deze diensten te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode.

14. Hinder/ongemak

14.1 Het Rotterdams Philharmonisch Orkest heeft te allen tijde het recht om, ook indien dit voor de Abonnementhouder/Koper van losse kaarten mocht leiden tot ongemak, hinder of beperkt zicht op het podium, gedurende de uitvoering van een concert, televisie-, compactdisc-, radio-, video-of andere beeld- of geluidsopnamen te maken of door derden te doen maken, en in het kader daarvan alle benodigde apparatuur in de concertzaal te plaatsen en zonodig het stoelenplan te wijzigen. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest is nimmer gehouden tot betaling van enige (schade)vergoeding als gevolg daarvan.

14.2 Het Rotterdams Philharmonisch Orkest zal trachten om hinder, ongemak of beperkt zicht op het podium voor de Abonnementhouder/Koper van losse kaarten in verband met een situatie zoals omschreven in het voorgaande lid zo veel als redelijkerwijs mogelijk is, proberen te beperken. Indien en voor zover daarvoor de medewerking of toestemming van de Exploitant is vereist, staat het Rotterdams Philharmonisch Orkest er niet voor in dat deze medewerking of toestemming zal worden verkregen.

15. Gegevens abonnementhouder/losse kaart

15.1 Gegevens met betrekking tot de Abonnementhouder/Koper van losse kaarten, waaronder de gegevens met betrekking tot naam, het adres en woonplaats van de Abonnementhouder/Koper van losse kaarten, die door het Rotterdams Philharmonisch Orkest worden geregistreerd in verband met de verkoop van de Abonnementen en losse kaarten worden verwerkt met inachtneming van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

C. Aanvullende bepalingen bij aanschaf van overige producten in de webshop

16. Online aankoop overige producten

16.1 De navolgende aanvullende bepalingen zijn van toepassing op de Overeenkomst op afstand met betrekking tot producten met uitzondering van toegangsbewijzen. Het betreft hier de online koop van onder meer CD’s en/of DVD’s en/of andere producten anders dan abonnementen en/of losse kaarten.

17. Herroepingsrecht bij producten

17.1 De Consument kan een Overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een Bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden.

17.2 De in lid 1 genoemde Bedenktijd gaat in op de dag nadat de Consument het product heeft ontvangen, of:

a. Als de Consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de Consument het laatste product heeft ontvangen. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest mag, mits de Consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over is geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.

b. Als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de Consument de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen.

18. Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

18.1 Tijdens de Bedenktijd zal de Consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. De Consument mag de verzegeling (plastic folie) van een CD en/of DVD niet verbreken/verwijderen.

18.2 De Consument is aansprakelijk voor waardevermindering van het product indien door hem niet zorgvuldig is omgegaan met het product en de verpakking en/of wanneer de verzegeling (plastic folie) van een CD/DVD is verbroken/verwijderd.

19. Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

19.1 Als de Consument gebruik maakt van zijn Herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de Bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan het Rotterdams Philharmonisch Orkest.

19.2 Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de Consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) het Rotterdams Philharmonisch Orkest. De Consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de Bedenktijd is verstreken.

19.3 De Consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele buitenverpakking, en conform de door het Rotterdams Philharmonisch Orkest verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

19.4 Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het Herroepingsrecht ligt bij de Consument.

19.5 De Consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product.

20. Verplichtingen van het Rotterdams Philharmonisch Orkest bij herroeping

20.1 Nadat het Rotterdams Philharmonisch Orkest de melding van herroeping door de Consument heeft ontvangen, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging aan de Consument.

20.2 Het Rotterdams Philharmonisch Orkest vergoedt alle betalingen van de Consument, inclusief eventuele leveringskosten door het Rotterdams Philharmonisch Orkest in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de Consument hem de herroeping meldt. Tenzij het Rotterdams Philharmonisch Orkest aanbiedt het product zelf af te halen, mag het Rotterdams Philharmonisch Orkest wachten met terugbetalen tot het product retour is ontvangen of tot de Consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.

20.3 Het Rotterdams Philharmonisch Orkest gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de Consument heeft gebruikt, tenzij de Consument instemt met een andere methode, bijvoorbeeld een tegoedbon voor een volgende aankoop in de webshop van het Rotterdams Philharmonisch Orkest. De terugbetaling is kosteloos voor de Consument.

20.4 Als de Consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft het Rotterdams Philharmonisch Orkest de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

21. Uitsluiting herroepingsrecht

Het Rotterdams Philharmonisch Orkest sluit de navolgende producten uit van het Herroepingsrecht:

1. Verzegelde CD’s en/of DVD’s, waarvan de verzegeling na levering is verbroken;

2. Toegangsbewijzen, abonnementen en/of losse kaarten voor voorstellingen op een bepaalde datum en/of tijdstip.

D. Aanvullende bepalingen voor de exploitant en de opdrachtgever

22. Overdracht van rechten en verplichtingen en overgang van zeggenschap

22.1 Wederpartij is, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het Rotterdams Philharmonisch Orkest, niet gerechtigd zijn rechten en/of verplichtingen geheel of gedeeltelijk aan een ander over te dragen of de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk door een ander te laten uitvoeren.

22.2 Indien na de totstandkoming van de Overeenkomst zeggenschap over alle of een niet onbelangrijk deel van de activiteiten van het Rotterdams Philharmonisch Orkest direct of indirect in andere handen overgaat, dan wel indien de zeggenschap in de Exploitant/Opdrachtgever direct of indirect in andere handen overgaat, heeft het Rotterdams Philharmonisch Orkest het recht de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst bij aangetekend schrijven geheel of gedeeltelijk met een opzegtermijn van een maand eenzijdig te beëindigen zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

22.3 Het Rotterdams Philharmonisch Orkest is nimmer aansprakelijk jegens derden voor fouten van Exploitant en/of Opdrachtgever waaronder, maar niet beperkt tot, fouten in door Exploitant en/of Opdrachtgever gedane aankondigingen, aanbiedingen, mededelingen, prijsopgaven of anderszins verschafte informatie en evenmin voor fouten gemaakt bij de (voor-)verkoop van toegangsbewijzen door Exploitant en/of Opdrachtgever. Exploitant en Opdrachtgever vrijwaren het Rotterdams Philharmonisch Orkest voor aanspraken van derden als gevolg van of in verband met fouten zoals bedoeld in dit lid.

Deze Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

Klantenservice
Blijf op de hoogte

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en ontvang achtergrondinformatie, concerttips en algemeen nieuws.

Nieuwsbrief